J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk  
 
 
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
J�geva Veev�rk
 
 
J�geva Veev�rk Hanked
J�geva Veev�rk Tehtud tööd
J�geva Veev�rk Käimasolevad projektid
 

J�geva Veev�rk


 
Kasutajatunnus:
Parool:
 


J�geva Veev�rk

ÜF

J�geva Veev�rk
 


Projekti nimi: „Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine: Jõgeva linn“.
Projekti nr: 2.1.0101.09-0033
Projekti toetab: Euroopa Ühtekuuluvusfond

Projekti abikõlblikkuse periood: 11.03.2009-30.11.2013
ÜF toetuse maksimumsumma: 2’062’280,43 EUR
Taotluse rahuldamise otsus nr 1-25/19 11.03.2009; muutmise otsus nr 1-25/9 20.01.2011

Projekti kogumaksumus: 2’988’430,14 EUR (abikõlblik+abikõlbmatu)
(abikõlblik omaosalus 545´775,76 EUR, abikõlbmatu omaosalus 380´373,95 EUR)

Projekti eesmärk
Vastavalt EL joogivee direktiivile ning asulareovee direktiivile on vaja Jõgeva linnas tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ning tagada asulareovee puhastamine. Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning hoidmiseks on kavas rekonstrueerida amortiseerunud torustikud, pumplad, reoveepuhasti ning puurkaev-pumplad, samuti haarata teenusega seni katmata asula osad, mille tagajärjel suureneb elanike kaetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 86%-ni Jõgeva linnas.

Projekti tegevuste lühikirjeldus
Praeguseks on rajatud uut kanalisatsioonitorustikku 4055,35 m, sademeveetorustikku 4019,32 m ja joogiveetorustikke 6290,1 m.
Rekonstrueeritud on kanalisatsioonitorustikku 3221,06 m, sademeveetorustikku 630,6 m ja joogiveetorustikku 2464,28 m.

J�geva Veev�rk  
   
 
Eesti Vee-ettev�tete Liit
Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34
Jõgeva 48303
Tel +372 772 2720
Tel +372 776 2815
info@jvv.ee
J�geva Veev�rk